Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Algemene vergaderingen 2018

 

Gewone algemene vergadering - 23 oktober 2018

Keuzedividend:

 

Algemene vergadering:

Op 21 september 2018 wordt het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigd door 18.200.829 aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De Vennootschap heeft geen eigen aandelen.

Notulen van de gewone algemene vergadering
Oproeping

Volmacht
Agenda

 

De punten op de agenda zijn:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 30 juni 2018

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018

3. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018 en resultaatverwerking
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2018, met inbegrip van de resultaatverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een brutodividend van 2,50 € per aandeel (coupon nr. 19) aan de aandeelhouders.

6. Goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2018.

8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2018.

9. Hernieuwing van bestuursmandaten
Voorstel om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (“FSMA”), met onmiddellijke ingang, het bestuursmandaat van de volgende bestuurders te hernieuwen:
   - de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021;
   - de heer Serge Wibaut, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021;
   - mevrouw Katrien Kesteloot, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021;
   - mevrouw Elisabeth May-Roberti, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter W.Venn., tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2021.
Uit de voor de Vennootschap beschikbare informatie blijkt dat de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti nog steeds voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria vastgelegd in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke regels inzake deugdelijk bestuur.

10. Goedkeuring van het “Long Term Incentive Plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2017/2018. Goedkeuring van de toekenning van het recht aan de leden van het directiecomité om in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk 175.000 € (CEO) en 300.000 € (voor alle overige leden van het directiecomité samen) te verwerven in het boekjaar 2018/2019
Voorstel tot goedkeuring van het “Long Term Incentive Plan” beschreven in het jaarlijks financieel verslag 2017/2018. Voorstel tot goedkeuring van de toekenning van het recht aan alle leden van het directiecomité om in het kader van dit plan definitief aandelen voor een brutobedrag van respectievelijk 175.000 € (CEO) en 300.000 € (voor alle overige leden van het directiecomité samen) te verwerven in het boekjaar 2018/2019, in overeenstemming met de bepaling 7.13 van de Corporate Governance Code 2009 en met artikel 520ter W.Venn.

11. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten die de Vennootschap binden
Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 14 mei 2018 tussen de vennootschap en Belfius Bank NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de twee kredietovereenkomsten van 15 mei 2018 tussen de vennootschap en ING België NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van het addendum van 15 mei 2018 aan de kredietovereenkomst van 3 februari 2017 tussen de vennootschap en Triodos Bank NV, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling  in geval van een verandering van controle over de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de kredietovereenkomst van 25 mei 2018 tussen de vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM), die voorzien in een vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Voorstel om alle bepalingen van de multilaterale kredietovereenkomst van 29 juni 2018 tussen de vennootschap en banken van de BPCE-groep (t.w. Natixis, Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts De France, Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche, Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, Banque Populaire Val de France en Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne), die voorzien in een vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling in geval van een verandering van controle van de vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

12. Varia

 

Buitengewone algemene vergadering - 16 april 2018

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2018 het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders, bestuurders en commissaris opnieuw uitgenodigd op een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Op 30 maart 2018 wordt het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigd door 17.975.820 aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De Vennootschap heeft geen eigen aandelen.

Notulen van de buitengewone algemene vergadering
Oproeping
Volmacht
Agenda

Ontwerp wijziging statuten
Bijzonder verslag van de raad van bestuur art. 559
Bijzonder verslag van de raad van bestuur art. 604
Verslag van de commissaris (doelwijziging)

 

Buitengewone algemene vergadering - 29 maart 2018

Op 20 februari 2018 wordt het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigd door 17.975.820 aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De Vennootschap heeft geen eigen aandelen.

Oproeping
Volmacht
Agenda

Ontwerp wijziging statuten
Bijzonder verslag van de raad van bestuur art. 559
Bijzonder verslag van de raad van bestuur art. 604
Verslag van de commissaris (doelwijziging)