Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in zorgvastgoed

Dividendenpolitiek

 

De vennootschap moet als vergoeding van het kapitaal een som uitkeren die overeenkomt met ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen:

  • minstens 80% van het bedrag dat gelijk is aan de som van het gecorrigeerde resultaat en van de nettomeerwaarden op de realisatie van de onroerende goederen die niet zijn vrijgesteld van uitkering (cf. Lexicon).
  • de nettovermindering in de loop van het boekjaar van de schuldenlast van de vennootschap (cf. Lexicon).


De coupon
wordt betaald elk jaar na de datum van de gewone algemene vergadering die in de gecoördineerde statuten vastgelegd is op de vierde dinsdag van de maand oktober. Raadpleeg daarvoor de financiële kalender.

 

Dividend m.b.t. het boekjaar 2019/2020

Voor het boekjaar 2019/2020 stelt Aedifica een brutodividend voor van 3,00 euro per aandeel, een stijging van 7% ten opzichte van het dividend 2018/2019. Coupon 23 werd reeds op 24 april onthecht in het kader van een kapitaalverhoging. Na goedkeuring door de algemene vergadering op dinsdag 27 oktober 2020, zal het dividend vijf werkdagen na de datum van de gewone algemene vergadering worden uitbetaald. In 2020 zal het dividend met betrekking tot het boekjaar 2019/2020 (coupon 23 & 24) dus in principe worden uitbetaald vanaf 4 november 2020 (deze data kunnen veranderen naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering van 20 mei 2020).

Aangezien Aedifica een GVV is die meer dan 60% van haar vastgoedportefeuille in Europees zorgvastgoed investeert, bedraagt de roerende voorheffing op het dividend slechts 15%. Na aftrek van die roerende voorheffing van 15%, zal het nettodividend 2,108 euro bedragen voor coupon 23 en 0,442 euro voor coupon 24.

Coupon Periode Onthechting Brutodividend Nettodividend
23 01/07/2019 - 27/04/2020 24/04/2020 2,48 € 2,108 €
24 28/04/2020 - 30/06/2020 02/11/2020 0,52 € 0,442 €